Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 februari 2020 stond onder andere de Algemene Plaatselijke Verordening, het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs en de vaststelling van een bestemmingsplan op de agenda. Er werden in totaal twee amendementen en drie moties ingediend, waaronder één amendement en twee moties (mede) door ons samen met PvdA en D66 en ook het CDA. Geen van de moties, noch het amendement, is aangenomen. Met name binnen de plaatselijke partijen waren de meningen bij het stemmen soms verdeeld.

In mijn ideale wereld leeft iedereen het leven zoals hij of zij dat wil. Zonder dat dit een ander (mens, dier, nu, hier, daar en straks) hindert. In de werkelijke wereld blijkt dit vaak toch best wel lastig. Met elkaar maken we daarom afspraken over wat we wel en niet acceptabel vinden en hoe we reageren als we ons niet aan de gemaakte afspraken houden. Zo bevat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Heusden een lange lijst van wat er binnen onze gemeente allemaal niet mag. Vanuit GroenLinks vinden we het belangrijk om steeds met elkaar goed in gesprek te zijn. Dit geldt ook voor overlast en hinder. De APV kan hierbij helpen. De afweging is dan steeds: hoe hou je de lijst met harde geboden beperkt, maar ben je op de relevante zaken wel alert.

 

Knalvuurwerk en carbid
Knalvuurwerk en het schieten van carbid levert een enkeling plezier, maar levert meer nog schrik, angst en een gevoel van onveiligheid. Naast de grote hoeveelheid viezigheid die de lucht in geschoten wordt. Voor ons heeft het niet afschieten van carbid, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, ook op oudjaar, dan ook de voorkeur. Een door Heusden Eén en het CDA ingediende motie om het afschieten van carbid op oudjaar te verbieden heeft GroenLinks daarom ook gesteund. De motie heeft het echter niet gehaald. Eén van de argumenten is het gebrek aan capaciteit bij de politie om te kunnen handhaven. Een motie van de PvdA, samen met ons en D66, om creatief op zoek te gaan naar oplossingen hiervoor, bijvoorbeeld door het inhuren van beveiliging, werd echter onvoldoende gesteund in de raad. Nu maar hopen dat de landelijke politiek in het verbod op knalvuurwerk ook carbid meeneemt. Maar de kans daarop is waarschijnlijk klein.

 

Wensballonnen
Afgelopen jaar hebben een moeder en dochter in Duitsland een wensballon opgelaten. Deze kleine ballon heeft in een dierentuin een vreselijke brand veroorzaakt. Hoe afschuwelijk dat zo’n mooie intentie, het doen van een wens, tot zoiets ergs kan leiden. Zij hadden zich deze consequentie niet gerealiseerd. Juist voor deze laatste reden, bewust worden van het gevaar, hebben we samen met PvdA en D66 een amendement ingediend om het oplaten van wensballonnen in de gemeente Heusden op te nemen in de APV. Naast natuurlijk de troep die de ballonnen geven, ook in de weilanden en de rest van het buitengebied. Een meerderheid van de raad vond blijkbaar de wensballonnen en de kans op een ongeluk niet belangrijk genoeg om op te nemen in de APV. Het amendement werd jammer genoeg verworpen.

 

BENG of ENG
aast de APV stond ook het Integrale Huisvestingsplan voor het onderwijs op de agenda. Terugkerend thema hierbij is of de scholen bij verbouwing of nieuwbouw voor de norm Energie Neutraal Gebouw (ENG) of voor de norm Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) gaan. De ENG-norm kost de gemeente meer per vierkante meter dan de BENG-norm. De eventuele opbrengst van energiezuiniger bouwen is voor de scholen zelf. Dit samen maakt onder andere de VVD en DMP afwachtend en huiverig om nu al te kiezen voor de ENG-norm. In een amendement stellen ze voor om per afzonderlijke locatie, via een apart raadsvoorstel, de afweging voor BENG of ENG te onderbouwen. Door een meerderheid in de raad is het amendement aangenomen. Vanuit GroenLinks vinden we dit amendement niet nodig en hebben we ‘tegen’ gestemd. Het streven van de gemeente is ENG, laten we daar dan ook naar handelen.

 

Bestemmingsplan Vendreef 2 Vlijmen
Vaak is het vaststellen van een bestemmingsplan een snelle en eensgezinde afhamering in de raad. Maar soms is de raad niet eensgezind en levert het ook binnen een partij enig ‘gewik en geweeg’. Het plan voor de Vendreef is zo’n voorbeeld. Afwegingen die zijn gebaseerd op een ideale wereld waarin we samen leven, zonder elkaar te hinderen, lopen hier namelijk vast. Het nieuwe plan helpt de ondernemer bij de uitbreiding van zijn bedrijf, het zorgt voor een verbetering van de huidige situatie en ook de omwonenden geven aan blij te zijn met het plan. Van verkeershinder voor m.n. fietsers, door het aan- en afrijden van extra vrachtverkeer is volgens de wethouder geen sprake. Naar zijn mening komt er juist minder (zwaar) verkeer. Allemaal positief dus. En toch hebben we als GroenLinks, net als D66 en PvdA, tegengestemd. Vendreef 2 ligt in het buitengebied van Vlijmen, vlak bij een stikstofgevoelig Natura 2000 gebied en de nieuwe natuur van het Vlijmens Ven. Is dit wat we in Heusden op de langere termijn met ons buitengebied willen? Omzetten naar een bedrijventerrein, met het schrikbeeld van de grote blauwe dozen? Wat ons betreft niet. Op de langere termijn en voor de natuur is dit volgens ons niet de goede keus. Maar toch, voor nu, voor die ene ondernemer en voor de mensen die nu wonen in die ene omgeving is het dat wel. Het maken van deze keuzes, het blijft lastig.

 

Bomenkap Duinweg Drunen
De gemeente is de laatste tijd druk bezig met het kappen van bomen. Soms vanuit het Groenstructuurplan, soms met het vooraf aanvragen van een vergunning, soms ook niet. Zoals laatst bij de Voorste Venne. In het Groenstructuurplan is aangegeven dat in beginsel geen bomen gekapt worden als hiervoor geen draagvlak is bij de bewoners. De mogelijke kap van de platanen aan de Duinweg in Drunen geeft daar veel onrust. Reden voor D66 om samen met ons, PvdA en ook CDA via een motie het college te vragen om, voor daadwerkelijk te gaan kappen, eerst de raad een oordeel over dit besluit te laten geven. De motie echter door de meerderheid van de raad verworpen, dit ondanks de onvrede in de wijk. Jammer.

 

Marjo Stevens
Fractieondersteuner GroenLinks Heusden